Кармата буди, прераждането учи!

 1. Кармата е не само действие, а и философия на материята в съпровод на божествеността!
 2. Кармата е преди всичко лично възмездие – дори когато е в социална среда и в исторически мащаб.
 3. Кармата не е поведение към себе си, а отношение на връзка с околните.
 4. Кармата е между човека и човека, между Бога и човека карма няма.
 5. Чужда карма не може да се изкупи, но може да се облекчи!
   
 6. Колкото и да е тежка кармата на някого, той не е натоварен с повече, отколкото може да понесе!
 7. Отрицателната карма е урок какво да правим днес, за да не бъдем същите утре.
 8. Кармата има отрицателна същност, но само когато `и се дава отрицателен знак.
 9. Кармата скокове не позволява, но може с мисъл да се разрушава.
 10. Кармата е лично дело – значи личността може да я нихилира!
   
 11. Прераждането е израз на ограничена безсмъртност!
 12. Прераждането е съизмеримо с възмездността на кармата.
 13. Кармата и прераждането са свързани само с телата на плътта, желанието и мисълта.
 14. Законите на прераждането и кармата са неумолими, но не и непобедими.
 15. Човек работи чрез закона за кармата и се освобождава чрез закона за прераждането!

Из подготвяната за печат книга „Мъдростта в скрижали“ на Ваклуш Толев