Събори на Мъдростта (летописи)

Съборите на Мъдростта са една кръстословица на спомена
– Ваклуш Толев

От 1991 г. насам ежегодно се организира общонационална среща-събор на последователи и сподвижници на Ваклуш Толев. Като място на срещата през годините се утвърждава гр. Пловдив.

Нарастващата необходимост от осмисляне на идеите на Учението Път на Мъдростта и от взаимност в тяхната приложност постепенно води до разширяване и продължаване на Съборите с няколкодневни семинари. Те се провеждат в Родопите, в края на юли и началото на август. В програмата се включват слова на Ваклуш Толев, беседи по теми от Школата Път на Мъдростта през изминалата учебна година, дискусии, вечери на творчеството, видеопрожекции, организационни срещи и др.

В сборника „Събори на Мъдростта“ са представени Съборите на Общество Път на Мъдростта от 1991 до 1997 година.

Анотация

Сборникът „Събори на Мъдростта“ е една кръстословица на спомена. Чрез неговите страници се усеща пулсът на Обществото на Мъдростта.

В Сборника са представени Съборите на Обществото на Мъдростта от 1991 до 1997 г.

Включени са словата и беседите, приключващи за дадена година дните на просветление и служение.

Първите три години в Обществото не са разглеждани проблеми, свързани с неговите дейности, и дните на заключителните слова на Учителя на Мъдростта Ваклуш условно наричаме Събори.

През периода 1994 – 1997 г. се учредява Сдружение с идеята да приема, съхранява и разпространява Учението на Духовната вълна на Мъдростта. Затова на Съборите, освен словата на Ваклуш Толев, извеждащи живеца на извървяния през съответната година път, започват да се провеждат и семинари. В семинарите се дискутират основни организационни проблеми и се усвояват същностни знания от Учението Път на Мъдростта. В представените в Сборника материали хронологично са изведени най-характерните и най-същностни прояви от Съборите в този период.

Съдържание

 • Първи Събор: Всички сме заедно – Слово
 • Втори Събор: Школата – обител – Слово (Пловдив), Слово (София)
 • Трети Събор: В Храма на Мъдростта – Слово
 • Четвърти Събор: Мъдростта – Мирово служение – Откриване,
  Из представянето на дейността в Обществото на Мъдростта, Слово,
  В магерницата на Бачковския манастир, Пред църквата “Св. Никола”
 • Пети Събор: Мъдростта – Живот – Откриване, Съвет на Форума за духовна култура, На Клувията – Бачково
 • Шести Събор: Мъдростта – житейска съдба – Откриване, Слово, Извадка от разговорите в и около Бачковския манастир, Съвет на Форума за духовна култура, Семинар (1 август) – Посланията – хляб на Мъдростта,
  Семинар (2 август), Семинар (3 август), Закриване
 • Седми Събор: Мъдростта – Мирово битие – Откриване, Слово, Семинар (2 август), Върху Посланието на Планетния Логос за 1996/97 година, Дискусия върху Посланието, Съвет на Форума за духовна култура, Семинар (1 август), Върху Мъдростта – духовен път, Върху Живота като богоприсъствие, Върху Духовните вълни в еволюцията, Върху Единството в йерархия, Върху Човека – богоосезаема необходимост, Върху Интуитивното познание, Върху Одухотоворяването на материята, Закриване на Седмия събор.
Събори на Мъдростта
Изд. 1998
Формат 70/100/16
ISBN 954-9788-01-6