Лъчът на Жизнелюбието

Лъчът на Жизнелюбието

Първият лъч – Административният лъч, или Лъчът на творческата воля изгражда целия ни живот и затова го наричам Лъч на жизнелюбието. Той съхранява живота. Ние не бихме имали проява на религиозно поведение, не бихме имали отвореното ковчеже на философския...

Посланията – молитва на Бога към човека

Посланията – молитва на Бога към човека

21 декември - Ден на Посланията! Тези Послания в продължение на тридесет години са давани и те имат изключителна вибрация. Посланията дават на човека причастие! Затова казах, че този празник е най-големият за Децата на Деня. В него се отработва...

Седемте Лъча на еволюцията

Седемте Лъча на еволюцията

Седем лъча ни развиват като духовност и социалност, като култура и цивилизация. Седемте лъча на Еволюцията е тематика, която хилядолетията не могат да изчерпят, защото различни йерархии се докосват до езотеричното знание и следователно в различни нюанси е...

За молитвата „Отче наш“

За молитвата „Отче наш“

Молитвата е Диханието, вложено в човека за единението му с Бога! Молитвата „Отче наш“ е посочена от евангелистите Матей – глава 6, стихове 9-13, и Лука – глава 11, стихове 2-4. Още през 1956 година в текста: „и не въведи нас в изкушение, но избави ни от...

Враждуването изхабява човека

Враждуването изхабява човека

В Хартата за правата на човека да бъде включен казус за душата: тя да не бъде анатемосвана от която и да е религия и да се снеме от гражданския и наказателния кодекс понятието „враг“! Нека се замени с думата „неприятел“. Неприятелят може да...

Защитата правата на душата е култура за бъдеще

Защитата правата на душата е култура за бъдеще

Хартата за защита правата на човека е израз на един безбрежен копнеж в човешката душа за мир, просперитет и най-вече за свобода! И само човекът е, който може да осъзнае идеята за свобода, за да я упражни като енергия или като идея за...

Пътят на Кундалини (видео)

Слово на Ваклуш Толев на тема "Пътят на Кундалини", изнесено на 25 Май 1998 г. в гр. Варна ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Пътят на Кундалини (извадка)

Пътят на Кундалини

Пътят на Кундалини

Най-късият път е от Бога до човека, а най-дългият – от човека до Бога! Щедростта не може да бъде измерена, тя трябва да бъде понасяна – от нея всеки взима толкова, колкото може да понесе. Тя няма измеримост и с нея можем да си позволим да...

Отговорността на Учителя и поведението на учениците

Отговорността на Учителя и поведението на учениците

Учителството е история без автор! Откровението е част от Мировото съзнание. Затова съм казал, че то е огледало на Истината и че Мировото съзнание е ничие. Защото образът на Учителя е вътре. Вашият образ е бъдният Учител, който прави история и...

Мастилницата на азбуката ни е на Климент Охридски

Мастилницата на азбуката ни е на Климент Охридски

Никоя културна общественост не може да осъществи своя път вън от провиденцията на историческия дух, който винаги се въплъщава за национално предназначение. Така националният ни дух се изявява чрез това, което като награда се нарече Кирилица,...

Духовната вълна на Мъдростта

Духовната вълна на Мъдростта

Сега, в този социален момент, в това духовно присъствие, може да бъде призован човекът за ново пътуване само чрез светлината на знанието, т.е. за ново пътуване чрез светлината на Мъдростта. Мъдростта е, която може да попълни битието на човека;...

Ритъмът на Огъня

Ритъмът на Огъня

Огънят има всеобединителната сила, защото само той носи Целокупния живот – от изворното начало до манифестацията му, наречена Космичното тяло на Бога! Трябва да преценим, доколко Огънят е гостенин и доколко е просветител. Той може да ни гостува за няколко...

За наследството на българите

За наследството на българите

Въпрос: До каква степен ние, българите, сме наследили от тракийската, от славянската митология, от тангризма, покръстването, богомилството, исихазма? Отговор: Ска́лата на стойностите не е спиртомер, с който определят, че една ракия е 40...

Духовните вълни – хронология на човешкия дух

Духовните вълни – хронология на човешкия дух

Сега ще имаме възможността да надникнем в една тайна на Битието – тайната на духовните вълни – това, което е същина в живота на човека; това, което аз наричам хронология на човешкия дух в историята. Духовните вълни наистина са една хронология...

Будителството – иконостас на идеята за свобода и култура

Будителството – иконостас на идеята за свобода и култура

В пазвата на възмъжаването ни влиза и това, което е негаснещият огън в светилището на българската будност – Будителството. Будителството е провиденция на Духа в историзъм! Тогава, когато се е мислило, че огънят е загасен (една тайна носи българинът –...