Книгата на Живота – съзнанието на Бога у нас

Всеки олтар вън от нас има стойност в култивирането, но няма стойност в обожествяването ни, макар че е направен с цел да обожествява. Има обаче един неграден още олтар – олтара на Духа!

В Културата на Мъдростта олтар е Книгата на Живота – съзнанието на Бога у нас!

За първи път човекът има Божието съзнание за олтар. В Книгата на Живота се иска чистота и знание – не жертвоприноси. Този нов олтар в отделния човек вече не е тайнство, а посветеност!

Книгата на Живота е не само Божие съзнание, а и Божия азбука, която човек ще може да чете. Тя е азбука на личния ръст за Бог, на повелението човек да изпълни Космичната си предназначеност! И когато свободно може да влезе в този личен олтар, там ще прави приноса си, там и ще пише. Книгата на Живота има много страници и голяма е била борбата да бъде разлистена до мига, в който Христос счупва печатите и…

Културите досега имаха за цел да формират човека, а тайната на Мъдростта е да се изведе Бог от човека, защото имаме този олтар вътре у нас!

Културата на Мъдростта извежда Бог от човека и връща човека за живот в Бога!

Из „Духовните дарове на България, II том”, Мъдростта – Нова култура