Школата – бдение за знание (видео)

Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Школата – бдение за знание“, изнесено на 4 Август 2003 г. в Родопа планина, Студенец.